fbpx

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów, określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców, określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym michalzawadka.pl/sklep.
 2. Sprzedawca – Mind&Dream Michał Zawadka, ul. Sielankowa 7/2, 05-070 Sulejówek.
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaj produktów.
 9. Operator płatności – System płatności PayU, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, numer NIP 779-23-08-495, oraz System płatności PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, pod numerem 0000347935, numer NIP 7792369887.
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@michalzawadka.pl.
  • telefonicznie pod numerem: 696 042 762 w godz. 9.00-16.30 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao S.A. nr rachunku: 89 1240 6074 1111 0010 6521 4133.

§ 4 Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, w szczególności podać numer NIP,
  • wpisać kod kuponu, jeśli Klient posiada taki kod,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy,
  • w przypadku Produktów materialnych – przesyłka kurierska.
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • płatności elektroniczne PayU – obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, KRS: 0000274399,
  • płatności elektroniczne PayPro – obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, przy ul. Pastelowej 8, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.
 4. Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Numer zamówienia jest widoczny w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu, wysłanej na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • zaakceptować warunki Regulaminu,
  • kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”:
  • przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności.
  • przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
  • Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia, pozwalający na jego identyfikację.
 4. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 8 Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer konta bankowego konsumenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy;
  • Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności produkty spersonalizowane;
  • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku zwrotu produktów fizycznych, koszt odesłania produktów leży po stronie Klienta.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot produktów od Klienta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§ 11 Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://michalzawadka.pl/privacy-policy/.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

DARMOWA DOSTAWA OD 250 ZŁOTYCH

X